درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۴-۰۹
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پیشنهاد
اطلاعات تکمیلی
دو پلیس من را به پارکینگی خارج از شهر بردند، در آنجا (به علت ترس زیاد) حاضر بودم هر کاری انجام دهم. وقتی پیشنهاد رشوه (توسط شخص شخیص پلیس) شد، با کمال میل پرداخت کردم!