درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۳-۲۶
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
فساد سیستم درمانی و سوء استفاده از شرایط اضطراری بیمار
اطلاعات تکمیلی
برای جراحی سزارین علی الرغم اصرار ما بر زایمان طبیعی در بیمارستان بهمن با توجه با بالا بودن و خصوصی بودن بیمارستان واریز رشوه زوری به حساب یا کارت پزشکان امری کاملا عادی شده