درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۳-۰۳
هدف: ارائه خدمات قانونی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ممیز مالیاتی گفت: برای قبول دفاتر شما ۵ میلیون تومان می‌گیرم تا بین خودم، سرممیز و رییس گروه مالیاتی قسمت کنم