درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۱-۰۴
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - زنجان