درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۲-۱۲-۲۹
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - آمل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تأکید بر دریافت شیرینی! تا جریمه نکنند؛ بنده هم قبول نکردم
اطلاعات تکمیلی
در حال رانندگی در خاکی کنار جاده بودم، با موبایل صحبت می کردم. درحالی که با جاده خیلی فاصله داشته و سرعتم شاید 20 بود، پلیس اصرار کرد که باید جریمه شوم. وقتی پیاده شدم مدام از شیرینی صحبت می کرد و بنده هم خودم را به اون راه زدم و چیزی به ایشان پرداخت نکردم. حتی جریمه شدن بنده هم بخاطر رانندگی در خاکی! منصفانه نبود چه برسه به درخواست برای شیرینی! آخرش هم 40 تومن جریمه شدم.