درخواست زیرمیزی
‫2,200,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۲-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اگر ماهی سیصد هزار تومان بدهم از پلمپ ملک مسکونی چشم پوشی میکنند