درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۲-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - شاهرود
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت اینترنت در محل شرکت
اطلاعات تکمیلی
در خیابان 22 بهمن شاهرود شرکتی دایر کردیم که نیاز به اینترنت پرسرعت داشتیم، شرکت در محلی قرار گرفته بود که مخابرات اعلام کرده بود امکان ارایه اینترنت پرسرعت ندارد اما عجیب اینکه با پرداخت رشوه 50 هزار تومانی به معاون مخابرات در کمتر از یک روز امکان ارایه اینترنت با سرعت مورد نظر فراهم شد.