درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۲-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - راه آهن - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گرون فروشی صندلی توسط مامور قطار
اطلاعات تکمیلی
صندلی خالی رو چون بین راه سوار شده بودم به من چندبرابر فروخت