درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۲-۱۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرمان