درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۲-۰۹
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت تسریع در صدور بروانه ساخت