درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۲-۱۲-۰۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه خواهی قسمت حقوقی شرکت برق خراسان رضوی
اطلاعات تکمیلی
مسئول حقوقی شرکت برق برای انجام وظیفش درخواست رشوه داشت و با پیگیری هام متوجه شدم تنها نیست و حراست و حتی رییس شرکت برق خراسان رضوی هم از رشوه های آقای مدیر آگاه و البته بهره مند هستند!