درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۱-۱۷
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شماره حساب جراح داده شد و گفتند به این حساب بریزید