درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
هدف: ارائه خدمات قانونی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بند3
اطلاعات تکمیلی
عدم تایید دفاتر و.......تا به امروز همچنان پرونده ادامه دارد . ....