درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۲-۱۰-۱۶
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - زاهدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به خاطر اینکه با دوست دخترم تو پارک بودم
اطلاعات تکمیلی
ر