درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۲-۰۷-۰۸
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه ی قاضی دیوان عالی
اطلاعات تکمیلی
قاضی دیوان عالی کشور برای پاک کردن بخشی از پرونده ی سیاسی ما با واسطه درخواست 200 میلیون تومان رشوه کرد. که این مبلغ قرار بود بین چند قاضی پخش شود. شعبه دادگاه هم در برگه های اعاده دادرسی موجود میباشید در صورت لزوم.