درخواست زیرمیزی
‫6,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۰۷-۰۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سال ۹۲جشنواره هنری برای شهرداری اجرا کردم
اطلاعات تکمیلی
سال ۱۳۹۲برای شهرداری شیراز جشنواره هنری اجرا کردم که برای پرداخت هزینه ها اوا چک شش میلیونی گرفتن بعد چکم رو صادر کردن