درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۱-۰۸-۳۰
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - گلستان