درخواست زیرمیزی
‫5,000,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۱۲-۲۰
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران