درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۱۲-۱۱
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - کرج