درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۱۲-۰۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - کرمان