درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۰-۰۶-۱۶
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه بدون درخواست
اطلاعات تکمیلی
طرف گفت دیروز یه نفر یه ملیون خرج کرد کارش راه افتاد شمام میخوای کارت راه بیوفته این کارو بکن