درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۰-۰۵-۳۱
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - بانک - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با واسطه
اطلاعات تکمیلی
گفتند چهار میلیون بدین توی موسسه مالی و اعتباری کوثر استخدام می شین