درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۰-۰۲-۳۱
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - آبادان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت ارسال اعتراض به نمره
اطلاعات تکمیلی
در درسی اعتراض داشتم امتحانم نهایی بود میگفتند اعتراضات رو ارسال نمیکنیم ما اگر مایلید درقبال وجهی میتونیم نمره رو تغییر بدیم