درخواست زیرمیزی
‫15,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۰۱-۱۴
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت رشوه برای عدم صدورگواهینامه
اطلاعات تکمیلی
محل: نرسیده به پلیس راه رامهرمز جاده اهواز به بهبهان. سرهنگ راهنمایی و رانندگی در صورت اصرار راننده به عدم جریمه او از سربازی که همراهش بود می خواست که راننده رو به کناری بکشه و به بهانه دریافت مدارک از او دزخواست پول می کرد و در صورت پرداخت پول گواهینامه ضبط نمی شد و جریمه ای هم در نظر نمی گرفتند. البته مبلغ درخواستی تقریبا معادل جریمه رانندگی بود ولی با تهدید به ضبط گواهینامه، رانندگان اغلب مبالغ درخواستی را پرداخت می کردند.