درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۸۹-۰۷-۰۸
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برق پشت کنتور
اطلاعات تکمیلی
بعد از اینکه چاپخانه تاسیس شد و ما مدارکی را جهت تخفیف هزینه برق برای مراکز فرهنگی ارایه دادیم جهت بازرسی از ملک استیجاری اومدن و کنتور را باز کردن و عکس گرفتن و رفتن و فرداش اومدن و گفتن یک میلیون رشوه بده تا معرفیت نکنیم به اداره برق. ندادم و به اداره برق رفتم. اول برام ١۵ میلیون تومن نوشتن . وقتی اومدم و با چند نفر از دوستان مشورت کردم متوجه شدم برای ٨ سال مصرف نوشته. منهم ثابت کردم که یکماهه تاسیس شده و قبل از ما بدلیل عدم استفاده از تلفن ثابت شد تعطیل بوده و جمعا یکمیلیون و سیصد هزارتومن دادیم و خیلی پشیمون شدیم.