درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۸-۱۲-۱۰
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران