درخواست زیرمیزی
‫15,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۸-۰۶-۱۲
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست علنی رشوه
اطلاعات تکمیلی
گفت کمربند نبستی جریمتو به من میخوای بدی یا دولت.