درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۸۷-۱۲-۱۲
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران