درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۶-۱۲-۱۳
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - گنبد کاووس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست دکتر جراح