درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۵-۱۲-۱۱
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پول نهار