درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۵-۱۲-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران