درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۷۱-۰۵-۳۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
اطلاعات تکمیلی
این اتفاق نه یک بار که چندین بار و در زمان های متفاوت به واسطه کارم برایم افتاده که از کارمندان دفتری شعب دادگاهها نه فقط تقاضا که انتظار داشتند با پرداخت مبلغ قابل توجهی، پاسخگو باشند. البته من هیچگاه نپرداختم وهمیشه جزء وکلائی بودم که باید انقدر منتظر می ماندم که کارمند مربوطه بهانه های کاری اش را تمام می کرد و بعد سراغ من می آمد. ولی دیده ام همکاران یا اشخاصی را که همان اول کار مبلغی به آنها می پرداختند و یا به بهانه های عیدی و مناسبت های مختلف مبالغی زیر میزی به آنها می دادند و همیشه وقت رسیدگی به پرونده هایشان در نزدیکترین اوقات ممکن تعیین می شد در حالی که اگر من همراه با او در همان رو زو با همان موضوع پرونده ای را به ثبت می رساندم باید ماهها منتظر می ماندم و بعد از بارها مراجعه به شعبه می توانستم موفق شوم که پرونده ام را در وقت رسیدگی بگذارند.