درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۴۸-۱۰-۱۱
هدف: توقف روند قانونی
عمومی -
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتند چاره ای نداری.