پیشنهاد پرداخت
‫342 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۹-۰۶-۰۹
هدف: حمایت و توافقات خارج از ضوابط قانونی
عمومی - اداره اتباع خارجی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیما از من خواسته شد که پول بدهم.