درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران