درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره آب - کرمانشاه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خرج داره