درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۶-۰۵
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - خرم آباد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به طور غیرمستقیم و تلویحی