درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در سر راه ماشین رو نگهداشت و برای ننوشتن جریمه درخواست پول نقدی کرد که افسر مافوق از راه رسید و سریع برگه جریمه را نوشت. خوب شد که نهایت رشوه ندادم چون قبحش اگر می‌ریخت دیگر ...