درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۴-۰۸
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی صریح و شفاف