درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۴-۰۸
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - غیره - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با واسطه
اطلاعات تکمیلی
شرکت نفت فلات قاره مدیران آن فقط مناقصه ها را به کسانی واگذار میکنند که سهم آنها را بدهند.