درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۸-۰۴-۰۸
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با گیر کشیدن صورت وضعیت
اطلاعات تکمیلی
کارمند بخش مالی جهاد کشاورزی با متوقف کردن روند رسیدگی به صورت وضعیت قطعی شرکت درخواست پول دارد.