درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۴-۰۳
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - اراک
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم