درخواست زیرمیزی
‫250,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۱-۱۴
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی مستقیم، در صورت نیاز به اجرای پروژه باید این مقدار را پرداخت کنید تا سریع تر رسیدگی شود