درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۱-۱۴
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقيما گفته شد به ما پول دهيد
اطلاعات تکمیلی
پول را در پاكت تحويل داديم