درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
من باید با چند نفر دیگه صحبت کنم تا راضی شون کنم