درخواست زیرمیزی
‫150,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران