درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۱۲-۲۵
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مالیات - اصفهان