درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حضوری