درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۱۲-۲۱
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی واضح