درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مخفیانه و در حیاط بیمارستان